Noot bij onze leveringsvoorwaarden bij gebruik van onze webshop door particulieren:
BCCP Fuelsystems bv is geen detailhandel, maar groothandel. De op onze website genoemde indicatieprijzen zijn exclusief BTW, in onze Webshop worden prijzen inclusief BTW vermeld.
Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen/diensten.
Wilt u als particulier bij ons bestellen, dan kan dat, maar heeft u - ondanks onze vaak vlotte levering - problemen met onze leveringsvoorwaarden, neem dan contact op met een lokaal bedrijf in de automobielbranche, en bestel uw onderdelen en benodigdheden gewoon via de detailhandel.

Fout bestelde artikelen mogen binnen 14 dagen na faktuurdatum retour, mits onbeschadigd en in de originele onbeschadigde verpakking.
Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd, u verstuurt een retourzending voor uw kosten aan ons adres.
Speciaal voor u bestelde en/of speciaal voor u geassembleerde artikelen worden niet zonder meer retourgenomen, u kunt hierbij dus wel gebruik maken van het wettelijk herroepingsrecht,
echter de door ons voor u gemaakte kosten worden niet gerestitueerd. In gebruik genomen materiaal komt niet voor creditering/herroeping in aanmerking.
 
Wij geven geen garantie op beschadigingen ontstaan door foutief gebruik of foutieve montage!
Performance artikelen
monteert u voor eigen rekening en risico, deze worden niet verder gegarandeerd dan een correcte werking bij vertrek uit ons magazijn.
Op electronica geldt alleen fabrieksgarantie, eventuele claims worden door de respectievelijke fabrikanten afgehandeld.

Leveringsvoorwaarden:

 1. ALGEMEEN: Door het verstrekken van een opdracht, hetzij mondeling, telefonisch of schriftelijk, bindt de opdrachtgever/koper (hierna genoemd opdrachtgever) zich aan onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en het verrichten van diensten. Toepassing van de door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door ons van de hand gewezen.
   
 2. AANBIEDINGEN: Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in schriftelijke aanbiedingen een geldigheidsduur is vermeld. Tenzij een geldigheidsduur als bedoeld is vermeld, zijn orders, overeenkomsten en afspraken voor leverancier eerst bindend, indien en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat van onze zijde nooit de verplichting tot levering van een deel tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs voor het geheel. Elke laatst gedane aanbieding annuleert automatisch alle voorgaande aanbiedingen. Alle door ons verstrekte tekeningen, beschrijvingen etc., blijven ons eigendom en dienen op eerste aanvraag aan ons te worden geretourneerd, terwijl noch deze bescheiden noch de daarin voorkomende gegevens zonder toestemming mogen worden gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Wij houden ons het recht voor, indien de opdracht na prijsopgave niet aan ons wordt gegund, alle kosten welke wij hebben moeten maken om onze aanbieding te kunnen doen in rekening te brengen aan degene die om de aanbieding heeft verzocht.
   
 3. PRIJZEN: Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, zijn de door ons opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en gelden deze voor levering af magazijn. Orders worden altijd met vervoers- en verpakkingskosten belast, bij orders met een netto factuurwaarde van minder dan € 50 worden buiten de verzendkosten ook eventuele andere kosten, waaronder behandelings- en administratiekosten, extra in rekening gebracht. Wijzigingen in prijzen, welke zich meer dan n maand na het aangaan van de overeenkomst voordoen, zullen door ons mogen worden doorberekend. De afnemer heeft het recht om in geval van verandering in prijzen, en wel binnen n maand na het afsluiten van de overeenkomst, reeds gegeven orders - voor zover nog niet afgeleverd - te annuleren binnen 8 dagen na bekendmaking van deze veranderingen. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zullen wij het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders door de afnemer. Wij behouden ons het recht voor, eventuele prijswijzigingen, welke buiten onze invloedssfeer worden doorgevoerd, en extra werkzaamheden welke redelijkerwijs niet bij prijsopgaaf konden worden ingeschat, naar redelijkheid door te berekenen. Wanneer door opdrachtgever voor het uitvoeren van de opdracht materialen ter beschikking worden gesteld hebben wij het recht deze in onze berekening op te nemen tot max. 40% van de kostprijs.
   
 4. INSTALLATIE: Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden en -voorzieningen zijn steeds voor rekening van de afnemer.
   
 5. LEVERING - VERVOER - RISICO: De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten wordt naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever, met door leverancier te kiezen gelegenheid. Wanneer opdrachtgever voorkeur geeft aan andere wijze van verzending, zijn de eventueel daaraan verbonden extra kosten geheel voor zijn rekening. Transportschade of manco's dienen door opdrachtgever onmiddellijk bij aankomst aan de vervoerder te worden gemeld. Wanneer opdrachtgever zich hieraan niet houdt, komt het risico van de transportschade en/of vermissing geheel voor zijn rekening.
   
 6. RECLAMES: Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 11 moeten reclames over direct waarneembare gebreken door de afnemer binnen 8 dagen na aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten door leverancier zijn ontvangen. Bij gebreke daarvan is leverancier niet aansprakelijk ter zake van het betreffende gebrek. Ieder recht van reclame ontbreekt indien de goederen reeds in gebruik genomen zijn. Betreft de reclame retourzendingen ter creditering van goederen, dan dient n en ander plaats te vinden alleen na verkregen toestemming van de leverancier. Leverancier behoudt zich het recht voor goederen te weigeren, welke zonder voorafgaande toestemming worden retour gezonden. Retourzendingen welke worden geweigerd, ontheffen opdrachtgever in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichting. Retourzendingen dienen altijd franco aan ons adres te worden gezonden, ongefrankeerde zendingen worden geweigerd.
   
 7. BETALINGEN: Voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen werd, geldt: Betaling dient te geschieden contant, zonder enige aftrek, korting of compensatie. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder enige ingebrekestelling, het recht de afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente van de vervaldag af in rekening te brengen, met een minimum van n € (euro) + administratiekosten, waarbij een deel van een kalendermaand voor een hele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan ons toekomende rechten. In geval van betalingsverzuim van de afnemer hebben wij het recht om op de afnemer alle op de invordering vallende kosten, daaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, de laatste ten belope van tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van dan € 50, te verhalen.
   
 8. DOORLEVEREN: Zonder onze schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan door ons geleverde goederen en/of diensten aan derden door te leveren. Wanneer opdrachten worden verstrekt namens of voor rekening van derden, blijft opdrachtgever aansprakelijk voor de voldoening van de vordering.
   
 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD: Tot aan de volledige voldoening van door de afnemer aan ons verschuldigde betalingen ter zake van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten, blijven geleverde goederen en/of producten van onze dienstverlening ons onvervreemdbaar eigendom tot aan het ogenblik, waarop de algehele betaling van onze vordering in ons bezit is gekomen, en mogen derhalve door afnemer niet in eigendom worden overgedragen, verpand of anderszins bezwaard. Bij schending van het hier bepaalde is artikel 16 van toepassing.
   
 10. AANSPRAKELIJKHEID: Wij verrichten onze diensten naar beste kunnen en geheel te goeder trouw. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor enige schade in verband met het gebruik of aanwezig zijn van de door ons geleverde goederen en/of diensten. Opdrachtgever kan ons nooit aansprakelijk stellen voor schade, die opdrachtgever of zijn klant heeft geleden, ontstaan door prijzen, garanties en/of levertijden die door hem of fabrikant/importeur zijn opgegeven. Dit geldt ook voor schade, diefstal of verlies van goederen van opdrachtgever. Indien betaalde goederen en/of diensten bewezen fouten blijken te hebben, waarvoor de leverancier/fabrikant verantwoordelijk is, dan zullen wij deze naar eigen goedvinden terugnemen, vervangen of repareren. Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het netto goederenbedrag excl. omzetbelasting van de factuur, waarop deze goederen en/of diensten aan opdrachtgever geleverd zijn.
   
 11. GARANTIE: Wij garanderen dat door ons geleverde goederen en diensten van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in door ons geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, waarvan opdrachtgever bewijst dat zij binnen 3 maanden na levering zijn ontstaan, dan zullen wij deze gebreken herstellen of doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel geldende of gebruikelijke garantievoorwaarden, met inachtneming van het in artikel 10 gestelde. Onze garantieverplichting vervalt wanneer opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of wanneer het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt gebruikt of op naar ons oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. De garantie geldt slechts wanneer opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit welke overeenkomst dan ook, jegens ons heeft voldaan. Het voldoen aan onze garantieverplichting als leverancier geldt als enige en algehele schadevergoeding. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot het doen van een andere vordering tot schadevergoeding.
   
 12. OVERMACHT: Wij zijn niet aansprakelijk indien en voor zover wij onze afspraken niet kunnen nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid buiten onze invloedssfeer gelegen, die wij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet konden voorzien. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht. In geval van overmacht zijn wij gehouden opdrachtgever in kennis te stellen inzake de vertraging in de levering of de productie onder vermelding dat deze vertraging veroorzaakt is onder invloed van overmacht. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle eventuele aanspraken inzake schade.
   
 13. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT - MEER-/MINDERWERK: Alle wijzigingen na het verstrekken van de opdracht, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen in de wensen van opdrachtgever, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke, behoren, wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Meer- en minderwerk zullen naar billijkheid worden verrekend in de berekening van de hoofdsom. Wanneer door omstandigheden die in de sfeer van de opdrachtgever liggen meerwerk noodzakelijk wordt om de door ons toegezegde resultaten te bereiken, zullen wij dit meerwerk zonder nadere aankondiging of overeenkomst in de zin van het voornoemde uitvoeren. Wanneer door externe omstandigheden en/of overmacht meerwerk noodzakelijk wordt om de door ons toegezegde resultaten te bereiken, zal dit meerwerk na overleg met opdrachtgever worden uitgevoerd. De kosten van dit meerwerk zullen in alle gevallen voor rekening van de opdrachtgever komen.
   
 14. ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT: Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de uitvoering ervan redelijkerwijs onuitvoerbaar is, hebben wij het recht te vorderen dat opdrachtgever de opdracht zodanig wijzigt, dat die uitvoering wel overeenkomst wordt, tenzij de uitvoering gemeten naar algemene maatstaven van vakbekwaamheid nimmer mogelijk zal zijn. In dat geval heeft de wederpartij het recht de overeenkomst met inachtneming van de artikelen 2 en 13 te ontbinden. De ontbinding wordt als veroorzaakt door overmacht beschouwd.
   
 15. ONTBINDING: De overeenkomst kan door ons met recht op schadevergoeding worden ontbonden als blijkt, dat opdrachtgever door hem te verstrekken gegevens, situaties en beperkingen helemaal niet, of geheel of gedeeltelijk onjuist heeft verstrekt, welke gegevens van belang kunnen zijn voor de gesloten overeenkomst. In dit geval is opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende extra kosten, ook de kosten welke voortvloeien uit hoofde van artikel 2 van het bepaalde, te voldoen. Annulering van een opdracht vr levering is alleen dan toegestaan wanneer alle daardoor aan ons op te komen kosten terstond aan ons worden vergoed met een minimum van 25% van het totaalbedrag van de opdracht.
   
 16. GESCHILLEN: Alle geschillen die uit de tussen ons en onze opdrachtgevers gesloten overeenkomsten, waarop deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn voortvloeien, ook die welke slechts door n der partijen als zodanig gezien worden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle. Op al onze transacties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene voorwaarden zelf, is het Nederlands Recht van toepassing.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle onder nummer 1556 - KvK nr. 050 44280